Com hem de fer la gestió de residus?

Fem-ho possible entre tots.

Tipus de residus- Instal·lacions receptores

Residus Domèstics - Illes Ecològiques

  • Plàstics: S’han de dipositar als contenidors d’envasos amb tapa groga.
  • Vidres: S’han de dipositar als contenidors d’envasos amb tapa verda.
  • Cartró: S’han de dipositar als contenidors d’envasos amb tapa blava.
  •  La resta de rebuig domèstic és el conjunt de residus que no es poden recollir selectivament, més la matèria orgànica, que de moment no és objecte de recollida selectiva. S’han de dipositar als contenidors grans de color verd.

Residus Especials - Punt Blau

Els residus especials: Aerosols, restes de pintures i vernissos, envasos metàl·lics i plàstics contaminats, olis minerals usats, bateries de plom, draps contaminats, filtres bruts, restes d’absorbents d’hidrocarburs i restes de dissolvents, s’han de portar al PUNT BLAU. Els dipòsits ubicats a l’interior del punt blau s’identifiquen amb un cartell que permet la fàcil identificació del residu contingut. El Punt Blau es troba ubicat a l’àrea tècnica del Port i cal que el mariner de torn l’assisteixi en el seu ús.


Aigües Brutes i de Sentina

La destrucció dels mars i dels oceans té moltes causes, però una de molt important és la provocada pels abocaments que s’hi fan. Aquests abocaments representen tres quartes parts de la contaminació dels oceans. El sistema per a aspirar les aigües brutes sanitàries i les aigües de sentina generades per les embarcacions usuàries de les instal·lacions està ubicada a l’estació de subministrament de combustible.


Com hem de fer la gestió de residus?

  1. Sempre que us sigui possible, reduïu el volum de residus que genereu.
  2. Feu la selecció de les diferents fraccions de residus i emmagatzemeu-les separadament (en diferents recipients) segons el tipus de residu.
  3. La recollida dels residus serà mitjançant els contenidors situats a la zona portuària, tal com s’indica en el plànol. La gestió adequada dels residus que es generen al port i a les embarcacions evita la seva dispersió i la contaminació de l’aigua i de l’atmosfera. El Punt Net és l’àrea on es centralitza la recollida selectiva i on es troben els contenidors per a: vidre, paper i cartró i envasos lleugers.

No hi ha places per aquest curs.

Si us plau, selecciona unes altres dades o un altre curs.

Vols que t’avisem si obrim noves places?